Nu med cykelsti

Fælles vælgermøde i Jersie Forsamlingshus

Onsdag, den 15. november 2017,  klokken 19.00 –  gratis entré

De seks Landsbylaug , Jersie, Solrød, Naurbjerg, Kirke Skensved, Gammel Havdrup og Karlstrup inviterer til fælles vælgermøde med fokus på

 LANDSBYERNE i Solrød Kommune.

Samtlige opstillede politiske partier i Solrød Kommune er inviteret til at deltage i panelet og har givet tilsagn om deltagelse i dette arrangement, hvor visioner for landsbyerne vil være et af de vigtigste punkter på agendaen:

 Kl  19.00      Velkomst  og præsentation af panelet – Dirigent HC Enevold

 Kl  19.10      Oplæg fra hvert af de opstillede politiske partier , 3 min oplæg fra hvert parti 11 partier stiller op til KV 2017.

 KL 19.50      Pause   10 min max

 Kl  20.00      Oplæg og diskussion af emner udarbejdet af landsbylaugene

 KL 21.15      Spørgsmål fra salen

 Kl  22.00      Afsluttende runde med de politiske partier         max 2 min/parti  

 KL 22.30      Dirigenten lukker mødet

Panelet KAN være sammensat af følgende kandidater:

Niels Hörup, Venstre

Hans Odder, Konservative                                        

Claus Redder Madsen, Socialdemokratiet              

Henrik T Svane, Socialistisk Folkeparti                    

Jens Fiskbæk, Dansk Folkeparti                                

Henning Christiansen, Havdrup Listen.                   

Emil Blücher, Liberal alliance                                    

Jan Færch, Grundejerne

Bo Nygaard Larsen, Radikale Venstre

Ulrik Lassen, Nye Borgerlige

Camilla Julia Olsen,  Alternativet

Landsbylaugene i Jersie, Kirke Skensved, Solrød og Karlstrup, Gl. Havdrup og Naurbjerg vil hermed invitere alle interesserede til dette vælgermøde,

Mere detaljeret liste over spørgsmål – se nedenfor på denne invitation 

Der kan købes kaffe & drikkevarer i Forsamlingshuset under aftenens program

 Emner til vælgermøde 15. November 2017

 Solrød Landsby  
Udstykning til både erhverv og boligformål i baglandet.

Lokalplaner for landsbyerne er præget af snæversyn og er ikke justeret til gældende lovgivning
Revision af lokalplaner
Ramme bestemmelser versus lokalplaner, fælles for alle landsbyer

Gammel Havdrup Landsby  
Med viden om øget trafik og dermed øget støj, vil vi gerne vide, hvad skal der til af støjdæmpning, så landsbyerne ikke bliver affolket, men stadig være et attraktivt sted at flytte til.

Jersie Landsby  
Vi fik en 2 minus 1 vej, den er stadig på prøve, håber på reduceret hastighed og støj, vil også gerne have en cykelsti. 
Hvordan vil man afvikle trafikken fra det eventuelle erhvervsområde mellem Motorvej og jernbanen
Mangler byport og bump på Åsvej. 

Kirke Skensved Landsby  
Status på fjernvarme fra CP Kelco  

Løsning på rensning og vedligehold af gadekæret

Naurbjerg Landsby  
Hvordan stiller I jer til politisk prioritering = finansiering af en cykelsti mellem Kr.  Skensved og Naurbjerg.

Stykket er farligt for cyklister og fodgængere. 
Strækningen minder trafikmæssigt om vejen mellem Gammel Havdrup og Havdrup, som fik cykelsti for 8 – 10 år siden.
Der kommer stigende trafik på vejen ned mod ny station i Ølsemagle og transportcenter i Køge Nord.
En cykelsti vil ikke kun være til nytte for Kr. Skensved Sogn, men også for motionister, idet det vil være færdiggørelse af motionscirklen i Solrød kommune

Karlstrup Landsby  
Manglende mobil dækning i Karlstrup, Gl. Havdrup og Jersie er et emne, der også blev berørt ved forrige KV., nye tiltag?  
Hvad er holdningen til udvidelsen af Tune Lufthavn? 
Hvad gør I ved den manglende mængde af ældreboliger.

Med venlig hilsen

Landsbylaugene i Solrød kommune

 

Ny i Styregruppen

På årsmødet meldte Henrik Neumann sig som medlem af styregruppen. Vi takker for deltagelse og byder Henrik velkommen.

Henrik Neumann
Naurbjergvej 18
4623 Ll. Skensved  
mobil tlf. 51846840.

Årsmøde

Årsmøde 2017 for beboere i Naurbjerg Landsby
I sognets menighedshus Krogsstræde 1  Kr. Skensved
Onsdag 1 Februar 2017 Kl 18.00

18.00    Spisning  (mindre spisegebyr).

19.00    Kaffe

19.15    Mødet starter 

a)       Orientering omkring cykelsti, og belysning og måske kommende trafikforbedring i Naurbjerg vest.

b)      Almindlig diskussion om ovenstående og forhåbentlig enighed om tingene og fortsættelse af samarbejdet med kommunen om tingene.

c)      Evt.

d)      Formel konstituering af landsbylaget.

 Til orientering.

Jeg har været ude og snakke med Lars Wurtz fra Solrød kommunen og derfra er der følgende.

Der er sat standardpærer i de nye lamper, men det kan ændres til pærer med lavere lysstyrke, som også vil give lavere strømforbrug.

Lars arbejder med 2+1 vej på strækningen Naurbjerg -  Kr. Skenved (den vejtype som er lavet i Jersie) De skønner at 2+1 vej vil passe godt til strækningen, hvor der er begrænset trafik.  Det vil formodentlig dæmpe trafikhastighastigheden, sikre cyklister bedre og være overkommeligt økonomisk. En cykelsti på strækningen vil være bekostelig.

Lars Wurtz mener ikke der skal være 2+1 vej på de 150 meter gennem Naurbjerg vest pga. 

I landsbykrydset er der 2 vejbanen, hvorfor der skal være 2 vejbane første stykke op til by skilt.

Lars forestille sig at man har 2 vejbaner. På ydersiden markers de med fuld hvid streg og en  ½ m asfalt med cykelmærke på hver side af vejbanerne.

De stiplede linjer i 2+1 vej har i Jersie medfører også en del larm fra biler på stiplerne. Derfor vil en løsning med en fuld stripe nok er det bedste (mest støjsvage).

Det vil dog formodentlig kræve. at vejen udvides ½ m i hver side hvilket formodentlig også kan lade sig gøre uden at komme ud i kabelområdet  (strøm, vand kloak ligger vel 1 m fra vejen).

Det som der tegnere sig er måske noget i retning af:

 - mindre udvidelse af vejen i Naurbjerg vest så der er plads til smal "cykelline" ved siden af vejen i begge sider.

- mulighed for et blødt bump ved indgangen til Naurbjerg fra vest.

- Nedlægning af tomkabel så vi på kortere eller længere sigt kan få lys i den ende af landsbyen.

- Ændring af pærerene så lysstyrken bliver lidt mindre i belysningen.

Der er lidt penge tilbage fra nuværende cykelstisprojekt som kan bruges på strækningen Kr. Skensved Naurbjerg. Vi for se om der er penge nok til at tingene kan laves nu.

Tilmelding til landsbymøde 2017 på mail/sms eller telefon 

gthans@live.dk telefon 27843814

På vegne af Naurbjerg Landsbylag

Hans Thorsen

JULEHILSEN

                                                                                                                                                 Naurbjerg december 2016

Til Beboerne i Naurbjerg og omegn.

I årene2015/16 fik vi endelig gjort noget ved trafikforholdene i Naurbjerg.

Efter en del venten på penge fra en cykelpuljen blev der lavet cykel/gangsti. Vi havde oprindelig anmodet om cykel/gangsti fra på det farlige stykke fra Stenlandsdal til Skensved Å, men det blev et stort projekt med sti fra Jersie gennem Naurbjerg ud til stinettet ved ny station i Ølsemagle og stinet til Køge.

Vi anmodede om afdæmpet belysning langs cykelstien, hvilket er imødekommet så i foråret kommer lave  vej og parklamper op (type som står foran Solrød Kirke) med ca. 30 m mellemrum.  Omring kryds er der opstillet 2 høje lamper som giver sikkerhedsbelysning, hvilket kommunen var insisterende på. Der er også kommet belysning på vores nydelige nye træbro. Vores landsbypulje på 8000 kr./år til fælles ting, har fungeret som landsbyens egenbetaling til belysningen. (vi har givet den for nogle år).

I dialogen med Solrød Kommune har vi påpeget at der er/var for stor indgangshastighed til Naurbjerg fra både øst og vest og anmodet om etablering af bløde bump. På østsiden er det blevet etableret og fungerer godt, og kommunen er opmærksom på forholdet mod vest.

Kommunen pusler på at få omdannet vejen mellem Kr. Skensved og Naurbjerg til 2 i 1 vej på samme måde som strækningen gennem Jersie. 

Der er lidt problemstillinger omkring baneoverskæringen. Der er lidt penge tilbage fra cykelstispuljen i det færdige projekt omkring Naurbjerg, som formodentlig kan bruges på omdannelse af vejen Naurbjerg/Kr. Skensved hvis de får tingene på plads. Hvis/når de kommer i gang med det vil der blive indarbejdet forbedring af indkørslen til Naurbjerg fra vest. Vi må tage dialogen med kommunen om der skal være et blødt bump på linje med østsiden eller anden løsning som sikre forsvarlig forhold ved indkørsel fra vest.

Solrød kommune har været gode at samarbejde med, da de endelig kom i gang. Det har lyttet til vores input og fortolket dem med den erfaring de har omkring anlæg.

Med cykel/gangsti projektet har Naurbjerg fået

-          bedre forhold for cykler og gående og lavere hastighed på bilerne.

-          belysning (når det bliver færdig)

-          bedre landsbymiljø

Samlet set er Naurbjerg blevet en bedre landsby at bo i.

Vi plejer at holde et årsmøde for Landsbyen. Det kan ske vi i 2017 kan kombinere det med en lysfest når lamperne i landbyen indvies.

Alle ønskes en God jul og godt nytår

På vegne af Naurbjerg Landsbylag

Hans Thorsen 27843814

Dejlig nyhed

Så er denne dejlige nyhed fra Solrød Kommune tikket ind i vores mailboks:

Kære landsbylaug, Naurbjerg, Lis & Hans 

Vi har nu skrevet kontrakt med SEAS om belysningen. Det bliver som jeres ønske, nemlig Ray’en, placeret med ca 30 meters afstand. Det skal nok blive rigtig hyggeligt og pænt. De går i gang snarest. 

Venlig hilsen 
Lars Würtz

Teamleder for Vej og GIS

Teknik og Miljø
Solrød Kommune, Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

   
 

 

   

 

 

 

 

Indvielse af vores cykelsti

Hej Alle
Så er vi forbundet med både Jersie og Skensved. Begge kommuner har et godt netværk af cykelstier, så nu er det muligt for at at komme sikkert frem til fods og på cykel.
I den Anledning inviterer Køge og Solrød Kommuner til indvielse af vores dejlige cykelsti ONSDAG 8. JUNI 2016 kl. 12.30 på broen over Skensved ÅCool.

"Invitation  
Indvielse af ny cykelrute   
Onsdag d. 8. juni kl. 12.30 indvier Køge og Solrød kommuner en ny fælles cykelrute mellem de to kommuner. 
Indvielsen vil løbe af stablen lige på grænsen mellem kommunerne, nemlig på den nye fælles træbro over Skensved Å på Naurbjergvej. Som en del af cykelruten, udgør broen et vigtigt element på cykelruten, da Skensved Å udgør kommunegrænsen mellem de to kommuner er.                                
Repræsentanter fra byrådene i de to kommuner indvier den samlede cykelrute, som også er blevet taget i brug i takt med, at dette har været muligt. 
Efter den officiellen åbning  serveres en let forfriskning på stedet. 
Den nye cykelrute, som forbinder de to kommuner, er blevet til med hjælp fra Vejdirektoratets cykelpulje, som i 2014 tilgodeså det fælleskommunale cykelstiprojekt på tværs af kommunegrænsen – og Solrød og Køge Kommuner ønsker derfor at markere afslutningen af det tværkommunale cykelstiprojekt.  
Vel mødt -  
Teknik- og Miljøforvaltningerne i Solrød og Køge Kommune  
NB: Parkering tæt på stedet er ikke mulig – nærmeste p-muligheder er på de private fællesveje Hjørnegårdsvej og Foldagervej. "

Up-date på trafik til Biogasanlægget

Sidste up-date på Cykelsti

Weekend arbejde kan forekomme

Hej Alle i Naurbjerg Landsby
Vi har modtaget nedenstående fra Conny på SK.
Jeg har sagt OK til planen, håber ikke det vil forstyrre for mange.....

Til Lis
Arbejdet med den nye cykelsti er godt i gang, men der er et stort behov for at få lagt det sidste asfalt på stien inden jul. Det medfører at entreprenøren er nødt til at udføre en del af arbejdet som weekendarbejde. Der er derfor planlagt weekendarbejde i følgende weekender: 28-29/11, 5-6/12, 12-13/12 og 19-20/12. 

Forventningen er at de begynder arbejdet kl. 7.00 og vi vil derfor hører om der er særlige bemærkninger til den ønskede tidsplan for entreprenøren.

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendes hurtigst muligt af hensyn til tidsplanen.

Venlig hilsen

Conny Schultz

Trafikteknisk medarbejder

Teknik og Miljø

Solrød Kommune, Solrød Center 1
2680 Solrød Strand

 

 

 

Nyeste

Landsbymøde maj 2015

Så er der igen gået et par år, og der er sket mange ting siden sidst. Nogen er flyttet, og nye er kommet til.

Dem vil vi gerne hilse på og sige velkommen til Naurbjerg Landsby… 

Vi vil gerne foreslå: 

Onsdag 20. maj kl. 18.15 i menighedshuset, Kirke Skensved. 

Der bliver sørget for lidt at spise (20-25 kr. pr næse), drikkevare medbringes selv. Derefter kaffe med hjemmebagt kage.

 Kl. 19.00 Landsbymøde for Naurbjerg Maj 2015

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Hvad er der sket siden sidst

Trafik, herunder cykelsti

Biogasanlæg

Landsbyvarme ( spildvarme fra pektinen)

Landsbyråd (alle landsbyer i Solrød)

Kommuneplan, herunder landsbypolitik

Den grønne kile

Den grønne pulje på 8.000 kr.

 1. Valg af medlemmer til Landsbylauget
 • Kontaktperson til Solrød Kommune
 • Lis Brandtberg 56 16 00 19
 • Johnny Andersen
 • Karen Heinesen er flyttet
 • Hans Thorsen
 1. Indkomne forslag
 2. Eventuelt 

Mange hilsener Styregruppen 

Vi vil meget gerne vide hvor mange I kommer, så venligst giv besked inden 18 maj enten 

Telefon                         56 16 00 19 efter kl. 16

Mail                              lb@isj.dk

Postkassen                    Yderholmvej 59A , Lis Brandtberg

Opstart af Landsbyråd / Svar fra Borgmesteren

Mail 17-04-2014

Kære Niels, (Oldermand i  Jersie )
Tak for din mail, hvor du – på vegne af de 6 landsbylaug – har sendt en opfordring om etablering af ”Landsbyråd” i Solrød Kommune. Endvidere bringer du en række emner og temaer op, som I gerne vil drøfte i regi af et nyt ”Landsbyråd”.

Du og jeg har haft lejlighed til at drøfte jeres henvendelse telefonisk, og som lovet – beklageligvis forsinket – giver jeg også en tilbagemelding ”på tryk”.

Solrød Byråd har på mødet den 31. marts 2014 besluttet at igangsætte et arbejde med at få udarbejdet en landsbypolitik. Økonomi-, teknik og miljøudvalget skal nu tage stilling til det videre arbejde, som sker på udvalgets junimøde. Hvordan arbejdet konkret gribes an er endnu ikke fastlagt, men det er klart, at Landsbylaugene får en væsentlig rolle at spille i forløbet frem mod vedtagelsen af en ”Landsbypolitik for Solrød Kommune”.

Selv om der ikke ligger en tids- og handleplan endnu for det kommende arbejde, så ”gætter” jeg på, at der kommer en eller anden form for opstartsmøde. Her vil det være naturligt at tage de emner med, så I har foreslået drøftet med Solrød Kommune.

Du får også lige et link til referatet af byrådsmødet den 31. marts 2014:http://solroed.instant.cohaesio.net/Byr%C3%A5det/31-03-2014%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx#61

Har du spørgsmål eller kommentarer, så du meget velkommen til at ringe mig op – god påske.

Venlig hilsen

Niels Hörup
Borgmester 
Solrød Kommune, Solrød Center 1 
2680 Solrød Strand

www.solrod.dk

Opstart af Landsbyråd

I fortsættelse af vælgermødet november 2013, har de 6 landsbylaug i Solrød Kommune holdt møde, og under hatten "samlet er vi stærkere" . Niels, oldermand i Jersie, er valgt som kontakt op mod Solrød Kommune, og har  03-02-2014 sendt denne mail:

Hej Niels ( borgmester)
Vedr. Landsbyråd

Med henvisning til Landsbylauges fælles valgmøde i november, hvor et af punkterne var ønsket om oprettelse af et "Landsbyråd" bestående af de 6 Landsbylaug, vi har i Kommunen, Gl.Havdrup, Naurbjerg, Solrød, Kirke Skensved, Karlstrup og Jersie, har vi nu haft et fælles møde med dette emne på dagsordenen.
Vi vil derfor gerne opfordre dig og det samlede byråd om at opfylde vores ønske, som alle fremmødte politiske partier var meget positive over for på vælgermødet.
På vores fælles Landsbylaugsmøde i torsdags, kom vi frem til følgende punkter, vi gerne vil diskutere i "landsbyrådet":

Landsbypolitik/miljø
Trafik/støj
Alternativ energi
Kommunikation/flexibilitet med/i kommunens afdelinger/personale
Grøn pulje
Der er mange andre punkter, I har sikkert også nogle ønsker, men lad os starte her.

Håber I vil se positivt på sagen og ser frem til at høre fra jer snarest  

På vegne af alle 6 landsbylaug  

Niels K Nielsen

Oldermand i Jersie Landsbylaug

Landsbyerne i Solrød kommune inviterer til vælgermøde

De seks Landsbylaug i Solrød kommune fra Jersie, Solrød, Naurbjerg, Kirke Skensved, Gammel Havdrup og Karlstrup inviterer til fælles vælgermøde med fokus på:

LANDSBYERNE i Solrød Kommune
Fælles vælgermøde i Jersie Forsamlingshus
Torsdag, den 14. november klokken 19.00

Samtlige opstillede politiske partier i Solrød Kommune er inviteret til at deltage i panelet og har givet tilsagn om deltagelse i dette arrangement, hvor visioner for landsbyerne vil være et af de vigtigste punkter på agendaen:

Kl 19.00 Velkomst og præsentation af panelet
Kl 19.10 Oplæg fra hvert af de opstillede politiske partier
KL 20.10 Pause
Kl 20.30 Diskussion af emner udarbejdet af landsbylaugene, samt spørgsmål fra salen
Kl 22.30 Afsluttende runde med de politiske partier
KL 23.00 Dirigenten lukker mødet

Panelet vil være sammensat af følgende kandidater:
Niels Hörup, Venstre
Hans Odder, Konservative
Tonny Lauridsen, Socialdemokratiet
Henrik T. Svane, Socialistisk Folkeparti
Bjarne Larsen, Dansk Folkeparti
Henning Christiansen, Havdrup Listen.
Torben Skjernby, Liberal alliance
Eilif Nørgaard, Grundejerne

Landsbylaugene vil hermed invitere alle interesserede til dette vælgermøde.
Detaljeret liste over spørgsmål til panelet - se længere ned på siden af denne invitation
Der kan købes kaffe & drikkevarer i Forsamlingshuset under aftenens program.
Entré er gratis
 
Spørgsmål til panelet
1. 
Der er i Solrød 6 landsbyer med ”sjæl”, ildsjæle og aktive borgere, der har ideer om, hvordan netop deres landsby skal være og kan udvikles. For at udnytte dette potentiale og de gode og kreative ideer, der kommer fra den enkelte landsby, er der brug for et godt samarbejde med kommunen, hvor der ydes hjælp til at omsætte ideer til handling.
Vi du / dit parti være med til at fremme den udvikling?

2. 
Visioner for energipolitikken i Solrød Kommune

3. 
Afhjælpning af støjgener i forbindelse med jernbane og motorvej

4. 
Hvordan sikrer man (Solrød Kommune/ Bane Danmark) det bedst mulige flow igennem de belastede arbejdsområder og omfartsveje? Hvordan man sikrer den farlig skolevej for børnene, der benytter Tåstrup vej og Solrød Byvej som en del af skolevejen?
Bliver der genetablering af skov og krat efter anlæggelse af motorvej/ jernbane gennem kommunen?

5.
Hvilke visioner har Solrød Kommune for turismen i Solrød Kommune

6.
Hvad er visionen for offentlig transport til landsbyerne?

7.
Da vi til stadighed ønsker at gøre det attraktivt at bo i landsbyerne i Solrød kommune, vil vi gerne vide, om der er nogen af partierne, der er villige til at arbejde for at nedbringe hastigheden i landsbyerne.

8.
Vi vil gerne spørge panelet om, hvordan partierne aktivt vil sikre, at deres positive politiske budskab når frem til forvaltningerne, så de i hverdagen kan agere ud fra de nye positive rammer for landsbyerne?

9. 
Hvad vil I gøre for at dæmpe hastighed, øget trafik mænge og de mange lastbiler der stadig kører igennem Jersie by på Yderholmvej?

10.
Hvad er jeres holdning til anvendelsen af Jersie Skole i fremtiden?

11.
Vil I modvirke, hvis det bliver aktuelt med helt eller delvist nedlæggelse af buslinje 246?

11.
Byrådet var meget ivrige for at vi skulle finde en ny placeringsmulighed til en mobilmast i Jersie. Det fandt vi, men byggetilladelsen er nu udløbet. Har kommunen en politik om placering af mobilmaster?

Velkommen til vores hjemmeside

 

Møde for Naurbjergs beboere onsdag d. 20 marts kl. 18.00

i menighedshuset Krogsstræde 1 Kr. Skensved.

Parker ved Kirken hvis der ikke er plads.  

I forlængelse af borgermøde sidste forår med repræsentanter fra Solrød Kommune er der igangsat et arbejde med at lave et konkret forslag til en cykel/gangsti gennem Naurbjerg på Nord og vestsiden af den gennemkørende vej.

  På mødet vil der blive givet en orientering om dette, og vi bør også drøfte mulighed for vejbelysning i landsbyen.

Samtidig er det på sin plads at få lavet konstituering af Vores Landsbylaug så der er orden i mandatet.

 

’18.00                                 Middag.

’19.00            Mødet starter.

’21-21.30      Mødet slutter.

  Af hensyn til middagen vil vi gerne have tilbagemelding om, hvor mange der kommer. Senest 19 marts på gthans@live.dk eller 27 84 38 14

  Med venlig hilsen

Hans og Lis

 

Opfølgning på vores møde med Solrød Kommune

Hej Conny og Lars.

Tak for et godt møde i torsdag 31. maj 2012. Vi kom jo meget vidt omkring, men efter en omgang bordet rundt, var det samlede billede, at alle bakkede op om at få beskyttet de bløde trafikanter og få nedsat hastigheden.

Der var enighed om en cykel-/gangsti på nordsiden af Yderholmvej og hastigheds nedsættende foranstaltninger ved alle tre indgange til Naurbjerg.  

Det blev besluttet at vi fra jer ville modtage informationer om hvilke faktiske lovmæssige krav der er til udformning af en cykel-/gangsti og hvilke typer bump der finders og hvordan de fungerer.

Hvis det er muligt vil vi også gerne have tilsendt et kort med mål, så vi kan skitsere stien og snakke med de berørte lodsejere om frasalg af jord.  

Vi fik til opgave at udarbejde et fælles oplæg som viser vore vilje til det og som vi står bag ved.

  Naurbjerg Landsbylaug

Lis Brandtberg

  Telefon  56160019

Mail      lb@isj.dk

TRAFIK

Vigtige aktiviteter i vores område

Solrød Kommune vil gerne i dialog omkring en cykel- / gangsti gennem Naurbjerg. De har reserveret en dato til os, og vi håber at rigtig mange kan deltage:

  Mødet fastsat til 31. maj kl. 17.00 Yderholmvej 59A i gården .

Kl. 17 Trafikmøde

1.    Velkomst

2.    Oplæg fra Solrød kommune

3.    Ide’ udveksling omkring gang/cykelsti gennem Naurbjerg

KL. 18.30 Afslutning af møde med Solrød Kommune

Kl. 18.45 Hans sørger for lidt at spise (20-25 kr. pr næse)

Kl. 19.15 Landsbymøde for Naurbjerg April 2012 

1.    Velkomst

2.    Valg af dirigent

3.    Valg af referent

4.    Hvad er der sket siden sidst

Trafik

Lokalplan

Biogasanlæg

5.    Valg af medlemmer til Landsbylauget

6.    Indkomne forslag

7.    Eventuelt

Mange hilsener Styregruppen

Vi vil meget gerne vide hvor mange I kommer, så venligst giv besked inden 28 maj enten

Telefon                         56 16 00 19 efter kl. 16

Mail                              lb@isj.dk

Postkassen                    Yderholmvej 59A , Lis Brandtberg

Post til styregruppen

Vi kan kontaktes via mail til:  post@naurbjergLandsby.dk.